مرور برچسب

یمی دخترک سوری

یمی دخترک سوری

یمی دخترک سوری که توسط بمباردمان طیارات سهینوستی ها و ریختن سم فسفوری چنین سوخته است و مثل این هزاران معصوم دیگر ولی از رسانه های خارجی و داخلی خبری نیست ? فعالان مدنی اصلا زاده نشده اند ? سازمان ملل حتی اظهار یک تاثر نیز نمیکند ? سازمان…