مرور برچسب

کیهان در میلیاردها سال پیش و در مراحل اولیه، فرکانسهای صوتی را انتقال داده است

کیهان در میلیاردها سال پیش ، فرکانسهای صوتی را انتقال داده است

ستاره شناسان کشف کرده اند که کیهان در میلیاردها سال پیش و در مراحل اولیه، فرکانسهای صوتی را انتقال داده است. ایشان متوجه شده اند که این فرکانس ها در واقع، صدای آرامی است که دلالت دارد بر این که کیهان مطیع خالق می باشد نه سرکش و طغیانگر در…