مرور برچسب

کفار قریش نزد ابو لهب می‌ روند

کفار قریش نزد ابو لهب می‌ روند

کفار قریش وقتی مشاهده نمودند که دعوت پیامبر روز به روز گسترش پیدا می‌ نماید و ابو طالب نیز یکی از افرادی است که با تمام جان و مال از پیامبر دفاع می‌ نماید و دارای اصل و نسبی بزرگ است و در میان قریش دارای احترام و منزلتی خاص و ویژه است، برای…