مرور برچسب

پوييدن به طور مستمر

پوييدن به طور مستمر

اگر از چرخش خورشيد به دور خود تصويربرداري كرده و اين تصاوير را با سرعت بالا پخش كنيم، پشت سر هم بودن تاريكي و روشنايي را به وضوح ملاحظه مي‌كنيم و انگار كه تاريكي روشنايي را دنبال مي كند ولي هرگز از آن پيشي نمي‌گيرد! ولي كشف حركت زمين و…