مرور برچسب

پل های زنده

پل های زنده

در مواقع اضطراری، مورچه ها پلی از جنس مورچه های زنده می سازند. این مورچه ها با تحمل درد شدید در حد مرگ، جهت اطمینان از بقای سایر مورچه ها (به صورت کلنی) همکاری و فداکاری می کنند... اما، ما انسان ها چطور؟؟؟ آیا ما نباید چنین موجوداتی را الگو…