مرور برچسب

هجرت پیامبر اسلام به مدینه

هجرت پیامبر اسلام به مدینه

پس از آنکه بیعت عقبه‌ یی دوم صورت گرفت و اسلام این توفیق را یافت که وطنی جدید برای خود تأسیس کند، ارتباط با مدینه و گسترش دعوت پیامبر در این شهر، بزرگترین امتیازی بود که اسلام از آغاز دعوتش به آن دست یافته بود. پیامبر اسلام اجازه دادند تا…