مرور برچسب

محاصره‌ خانه‌ یی پیامبر اسلام

محاصره‌ خانه‌ یی پیامبر اسلام

تبهکاران قریش، تمامی ساعات آن روز، سرگرم آماده شدن برای اجرای نقشه ‌ی طراحی شده‌ ای بودند که آن را در دارالندوه به تصویب رسانده بودند. تعداد این افراد یازده نفر بود و به محض اینکه ساعاتی از شب گذشت و همه جا آرام گرفت و مردم به خواب رفتند،…