مرور برچسب

غزوه‌ یی خیبر

غزوه‌ یی خیبر

غزوه‌ خیبر در سال هفتم هجری اتفاق افتاد. خیبر شهری بزرگ و دارای قلعه‌‌ ها و کشتزار های فراوان بود. در خیبر عده ‌ای یهود زندگی می‌ کردند که همیشه اعراب را علیه پیامبر اسلام و مسلمانان می ‌شورانیدند و حتی غزوه ‌ی خندق به تحریک آنان به وجود…