مرور برچسب

غزوه‌ یی حنین

غزوه‌ یی حنین

فتح مکه بزرگترین فتحی بود که پیامبر اسلام طی سالیان دراز که مشغول دعوت تبلیغ بودند، صورت گرفت و بعد از آن قبیله‌ ها و طایفه‌ های گوناگون، گروه گروه وارد اسلام گردیدند و اسلام آوردند؛ اما دو قبیله‌ ی هوازن و ثقیف به علت تعصبات جاهلی خودشان…