مرور برچسب

عام الحزن

عام الحزن

بعد از اینکه محاصره ‌ی اقتصادی علیه پیامبر تمام شد، دو حادثه ‌ی بسیار مهم و اندوهگین برای پیامبر اتفاق افتاد؛ این دو حادثه وفات ابو طالب و خدیجه بود. ابوطالب هنگام وفاتش 80 سال داشت. او در تمامی مراحل زندگی پیامبر اسلام به عنوان پشتیبانی…