مرور برچسب

صلح حدیبیه

صلح حدیبیه

قریش، عثمان بن عفان را که به عنوان نماینده‌ ی پیامبر اسلام نزد آنان رفته بود، نزد خود نگه داشتند. وشاید می ‌خواستند تصمیمات قطعی را در مورد ورود یا عدم پیامبر اسلام به مکه را بگیرند و آنگاه عثمان را با جواب پیامی که آورده بود، بازگردانند.…