مرور برچسب

سپردن پیامبر اسلام به دایه

سپردن پیامبر اسلام به دایه

آمنه، مادر پیامبر اسلام از همان نخستین روزِ تولد او در یافت که شیر کافی برای خوراندنِ تنها ثمره از‌دواج خویش و یادگار عبدالله ندارد. آمنه تنها هفت روز به پیامبر اسلام شیر داد و پس از آن از تغذیه و سیر کردن وی ناتوان ماند. اولین زنی…