مرور برچسب

سرنوشت خورشيد

سرنوشت خورشيد

هنگامي كه ستاره بزرگ مي‌شود منفجر شده و اندازة آن كوچك مي‌شود به طوري كه درجه حرارت حاصل از اين انفجار به 400هزار درجه سانتيگراد مي‌رسد. دانشمندان تأكيد دارند كه خورشيد نيز به همين حالت دچار خواهد شد و مي‌سوزد و اين سوختن باعث كوچك شدن…