مرور برچسب

در حد توان خود بکوشید ،تا سنتهای رسول الله صلی الله علیه وسلم را در امورات روزانه یی خود عملی نمایید

در حد توان خود بکوشید ،تا سنتهای رسول الله صلی الله علیه وسلم را در امورات روزانه یی خود عملی نمایید

دوستان عزیز در حد توان خود بکوشید ،تا سنتهای رسول الله صلی الله علیه وسلم را در امورات روزانه یی خود عملی نمایید از جمله اینکه ❌بجای الو گفتن:  ✅"السلام عليكم" ❌بجای اوكي .. ✅" ان شاء الله" ❌بجای بای..Bye.. ⛔️(که یعنی درحفاظت بابا و کشیش…