مرور برچسب

داستان ساختن مسجد ضرار

داستان ساختن مسجد ضرار

قبل از رفتن پیامبر اسلام به تبوک، عده ‌ای از منافقین که از رفتن به جنگ خودداری نموده بودند، نزد پیامبر اسلام آمدند و گفتند: ما این مسجد را برای نیازمندان و بیماران و برای شب ‌های باران و سرما ساخته ‌ایم و از شما تقاضا داریم که در آن قبل از…