مرور برچسب

حکایتی از خلیفۀ مسلمین سعید بن عام

حکایتی از خلیفۀ مسلمین سعید بن عام

حکایتی از خلیفۀ مسلمین سعید بن عامر نوبت به مستمندان شهر حمص رسیده بود، تا از کمک و حمایت مالی دولت مرکزی و بیت المال مستفید شوند . خلیفه مسلمین حضرت عمر رضی الله عنه از بزرگان شهر حُمْص خواست تا اسامی مردم فقیر و مستمند شهر را برایش…