مرور برچسب

تصمیم پیامبر اسلام بر انجام عمره

تصمیم پیامبر اسلام بر انجام عمره

در سال ششم هجری پیامبر در خواب دیدد که خودشان و اصحاب به مسجد الحرام مکه رفته‌ اند و در حالتی از ایمنی و اطمینان، اعمال و مناسک حج را انجام داده‌ اند و بعضی موهایشان را تراشیده و بعضی را کوتاه کرده‌اند. آنگاه به اصحاب فرمودد که: قصد انجام…