مرور برچسب

بنیاد نوبل

بنیاد نوبل

بنیاد نوبل در سال 2011 به دانشمندانی که نظریه گسترش زمین را کشف کردند، جایزه را عطا کرد. این نظریه بیانگر گسترش سریع و مدام زمین است. خداوند قبل از 14 قرن به این مسأله اشاره نموده است. و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و ما گسترش دهنده آن…