مرور برچسب

برای نخستین بار در تاریخ استبدادی امریکا

برای نخستین بار در تاریخ استبدادی امریکا

برای نخستین بار در تاریخ استبدادی امریکا رشیده طلیب و الهان عمر دو زن مسلمانی که توانستند در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا پیروز شوند آنچه جهانیان را متعجب ساخته ، مسلمان بودن این خانم است سازمانهای دینی در آمریکا بیان داشتند ؛ با رشد چشم…