مرور برچسب

امام ابوحنیفه رحمه الله از تابعین اولیه بو

امام ابوحنیفه رحمه الله از تابعین اولیه بو

امام ابوحنیفه رحمه الله از تابعین اولیه بودامام ابو حنیفه رحمه الله در چهار مکان مختلف چهار صحابه بزرگوار پیامبر صلی الله علیه وسلم را درک نموده است:✏انس بن مالک را در بصره ✏عبدالله بن ابی وفا را در کوفه ✏سهل بن سعد ساعدی را در مدینه ✏ابا…