مرور رده

Uncategorized

شکل کره زمین

.حدود 700 تا 800 سال پیش از گالیله مجموعه‌ یی از دانشمند مسلمان با سرکردگی ابو موسی خوارزمی نظریه یی کروی بودن…

الحمدلله علی نعمه الاسلام ؛ .طبابت اصل جد ناپذیر حیات بشری به شمار میرود، و همواره کشفیات تازه در این خصوص با یک…