مرور رده

پاسخ به سوالات

دروغ گفتن و آثار شوم آن

دروغ دروغ سر چشمه تمام بد بختي ها ي جامعه انساني ميباشد،   دروغ مانند مرض سرطان است كه جسم جامعه را خدشه دار نموده…