مرور رده

اخبار جهان اسلام

یمی دخترک سوری

یمی دخترک سوری که توسط بمباردمان طیارات سهینوستی ها و ریختن سم فسفوری چنین سوخته است و مثل این هزاران معصوم دیگر…