شروط گناه کردن

0 408

شخصی نزد ابراهیم ادهم رحمه الله تعالی  آمد و عرض کرد:

ای شیخ نفس من مرا به گناه وادار میساز د برایم نصیحت کن!

ابراهیم ادهم برایش گفت:

: هرگاه نفست را به معصیت فراخواند گناه بکن اما من برایت پنج شرط میگذارم

شخص عرض کرد کدام ها اند؟

ابراهیم فرمودند:

هرگاه معصیت می کردی در جای معصیت بکن که از دید الله تعالی بدور باشی که الله تعالی ترا نبیند
شخص عرض کرد: چگونه ممکن است که از الله تعالی پنهان باشیم در حالیکه هیچ چیز از او تعالی پنهان شده نمی تواند؟

ابراهیم برایش گفت:
سبحان الله ! چگونه آیا از الله تعالی نمی شرمی که نا فرمانی او را می کنی در حالیکه اوتعالی ترا میبیند؟

شخص خاموش شد 

دوباره عرض کرد: چیزی دیگری هم از شروط بگو برم.

ابراهیم برایش فرمود:

هرگاه خواستی گناه کنی بالی زمین الله تعالی گناه نکن

شخص عرض کرد: چگونه ممکن است از زمین الله تعالی بیرون شوم در حالیکه همه کائینات مخلوق و ملک اوست؟

ابراهیم فرمود: سبحان الله آیا نمی شرمی که بالای زمین الله تعالی معصیت و نافرمانی اورا می کنی؟

شخص عرض کرد: شرط دیگر؟

ابراهیم فرمود: هرگاه خواستی گناه کنی از رزق الله تعالی نخورید.

چگونه بدون رزق او تعالی زندگی کرده میتوانم در حالیکه همه نعمت ها از او تعالی است؟

ابراهیم فرمود: سبحان الله چگونه آیا از الله تعالی نمی شرمی که نافرمانی و معصیت اورا می کنی در حالیکه اوتعالی برایت آب و نان میدهد و روزیت را برایت نگاه می کند؟

شخص عرض کرد : شرطی دیگری هم بگو

 ابراهیم گفت: هرگاه معصیت الله تعالی و نافرمانی اورا کردی زمانیکه فرشته ها آمدند تا ترا بسوی جهنم ببرد همراه شان مروید.

.شخص عرض کرد: آیا من توانایی اینرا دارم تا همرایشان نروم به جبر مرا میبرند بسوی جهنم

 ابراهیم ادهم رحمه الله فرمود برایش: هرگاه صحیفه اعمال (عمل نامه ) ات را خواندی در آن گناهان ات را دیدی از آن انکار کو

شخص عرض کرد: سبحان الله کرام الکاتبین کجا استند که من انکار کنم ؟ ملائکه حافظین کجا استند که من انکار کنم؟ و شهادت اعضای و اندام خودم چزور می شود که من انکار کنم؟

سپس شخص به گریه افتاد ومی گفت که کجا باشند ملائکه کراما کاتبین ؟! کجا استند ملائکه حافظین ؟! کجا استند اعضای که بر من گواهی می دهند در روزی محشر ؟! و گریه می کرد.

ترجمه و ترتیب: نورالله کوثر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 16 =