اندکی در مورد جاهلیت

0 395

در برابر اسلام و فروعات آن جاهلیت قرار داردوهیچ جزئی از اسلام را نمیتوان یافت مگر اینکه در برابر آن جاهلیتی قراردارد.اسلام از آنجهت باتمام فروعات آن در برابر جاهلیت قرار دارد که هر جزء از اسلام اثری از علم محیط الهی میباشد ودر مقابل آن عملکردها و اندیشه های انسانی قرار داردکه بازتابی ازفکر ودانش محدود بشر است وتحت تاثیر خواهشات وانگیزه های روانی وی قرار داشته وجمال را زشتی و زشتیها را جمال تصور مینماید.
پس اسلام کمال است و جاهلیت سراسر نقصان .وانسان اختیار دارد که یکی از این دو روش را برگزیند.ولی باید بداند که جزا و پاداش در برابر این اختیارش قرار دارد.چنانچه الله متعال میفرماید:
“ما برای انسان راه را نشان دادیم .واو یا شکر گذار میباشد ویاناسپاس”
(الانسان/3)
در موضوع عقاید اسلام و جاهلیت درمقابل هم قرار دارد در امور عبادتی اسلام دساتیری دارد و در برابر آن جاهلیت میباشد .در سیاست اسلام است و جاهلیت در مقابل آن میباشد . در اخلاق و آداب انسانی اسلام است و در مقابل آن جاهلیت قرار دارد.در تعلیم و تعلم اسلام است و در مقابل آن جاهلیت. در جنگ و صلح اسلام است و جاهلیت در مقابل آن. در امور اجتماعی اسلام است و جاهلیت در مقابل آن قرار دارد.وبلاخره در تمام قوانینی که انسان به آن نیاز دارد اسلام هست و در مقابل آن جاهلیت قرار دارد .
هرجاییکه حق است اسلام است و هرآنجاییکه باطل است جاهلیت است .هرجایی که مصلحت حقیقی انسان مطرح میباشد در آنجا شریعت الله حضور داردو اگر عکس آن است آنجا جاهلیت است ومصلحت حقیقی انسان تنها بوسیله شرع الهی تشخیص داده میشود .خطرناک ترین انواع جاهلیت که دامنگیر انسان میگردد جاهلیتی است که در عقیده وعبادات رونما میگردد.به این دلیل که الله کریم ممکن است انسانی را که در یکی از عادات جاهلی گرفتار مانده ولی در عقاید و عبادات خود راه درستی را برگزیده است بیامرزد.ولی کسیکه همه اخلاق و سلوکش مطابق اسلام باشد ولی در عقاید و عبادات به طریق جاهلیت رفتار نماید هرگز نمیبخشد.
الله جل جلاله میفرماید:
“هر آیینه الله نمی آمرزد که شریک گردانیده شود بااو .ومیآمرزد ماسوای شرک را برای هرکسی بخواهد.
(النساء/48)
الله جل جلاله اسلام را بعنوان یک دین کامل نازل فرموده است.وتنها مسلمان کامل کسی بوده میتواند که به تمام آن تمسک ورزد .ولی کسی که به یک بخش آن عمل نموده ودر بخش دیگری قصور نشان میدهد .در حقیقت اسلام را با جاهلیت خلط نموده است.
الله جل جلاله میفرماید:
“وبعض دیگری اقرار کردند به گناهان خود وآمیختند عمل نیک را با عمل بد دیگر ”
(التوبه/102)
وتازمانیکه به تمام دساتیر اسلام معتقد است .مسلمان خواهد بود واگر به دنبال عمل بدی که مرتکب شد توبه نمود این برایش بهتر است ولی اگر برگناهی که کرده است اصرار ورزد در دایره اسلام باقی خواهد ماند ولی فاسق خوانده میشود.اصلا لازم این است که فرد مسلمان از تمام اخلاق جاهلی پاک بوده وبه تمام عادات و اخلاق اسلامی مزین باشد.اما امروز به وضاحت دیده میشود بجای اینکه نظام اسلامی برای ریشه کن کردن نظامهای جاهلی هجوم برده و جاهلیت را از بیخ برکند.برعکس جاهلیت هج.م خود را آغاز کرده است تا اسلام را نابود سازد.
امروز چه تعداد داعیان جاهلیت در سرزمین اسلام فعال اند وچه تعداد گوش های شنوای دارند .تبشیر .کمونیزم .اباحیت ولاابالی گری.احزاب سیاسی غیر اسلامی .مزدوران بیخاصیت کفار که بنام ترقی وپیشرفت.مبارزه با ارتجاع وهزاران شعار فریبنده از اینگونه را عنوان مینمایند.
این دسایس هیچکدام بصورت ناگهانی وبدون مقدمه وارد صحنه نشده اند بلکه با تدبیر وزرنگی خاصی روی صحنه آورده شده اند ومتاسفانه هرکدام از این داعیه ها توانسته اند جای پایی در بین امت اسلامی بیابند و جمعی از مسلمانان را گرد آن جمع نمایند.
عواملی که سبب میشود تا پیش قراولان استعمار کامیاب گردیده وبا اهداف خود دست یابند در دو امر خلاصه شده میتواند:
1- بیخبری مسلمانان از اسلام
2- قرار گرفتن سلطه سیاسی دنیای اسلام .نخست بدست استعمارگران وبعد آن به دست کسانی که از نظر سیاسی وفکری وابسته به استعمارگران بوده اند.
جاهلیت جنگ منظم وبی امانی را در همه بخش های زنده گی برعلیه اسلام آغازکرد وتمام وسایل ممکنه را بکارگرفت واز همه مهمتر وسایل تبلیغاتی را متوجه اذهان نمود تا اینکه اسلام برای مسلمانان به یک امر کاملا بیگانه وناآشنا تبدیل گردید.
هدف ما اینست که اسلام به صورت کامل توضیح گردیده وتصویرکاملی از فرد مسلمان ارائه گردد.تامسلمانان به صورت درست درک نمایند که اسلام چیست ومسلمان کامل کیست؟ ودریابند که اسلام به هیچ صورتی اشتراک با جاهلیت را نمیپذیرد وبعید است که جزئی از فکر جاهلی را دراسلام جای داد.همچنان بدانند که چگونه میتوانند سلوک واخلاق خود را مطابق اسلام عیار سازند واین مطابقت چه ثمره ای تحویل شان خواهد داد واگر ازآن انحراف نمایند به چه نتایج وخیمی مواجه میشوند.
بعد از اینکه امور فوق را دانستند به این حقیقت دست مییابند که تکلیف های شرعی از جانب الله جل جلاله نازل شده است وپیام آور آن رسول الله صلی الله علیه وسلم میباشد وماهیت تکلیف الهی را که بربنده گان خود لازم گردانیده است درک نمایند.
تهیه وترتیب: محمدفهیم ناصری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + سه =