اعجاز قرآن کریم در باره بیگ بنک

0 432

جداشدن آسمانها و زمين
موضوع يک توده بودن زمين وآسمان وسپس جدا شدن هرکدام به واسطه يک انفجار قوی وايجاد هرکدام بصورت مستقل را ميتوان به دو صورت بيان داشت ، نخست اينکه اين يک حقيقت قرآنی است که علم امروزی آنرا ثابت نموده ، ويا اينکه اين يک حقيقت علمی است که قرآن از آن 14 قرآن قبل خبرداده است ، به هرصورت هردو تعبير يک حقيقت را ثابت ميکند که قرآن عظيم الشان درزمانيکه مردم از علوم امروزی وتکنالوژی هيچ خبری نداشت ، ولی قرآن عظيم الشان برای اينکه معجزه برای همه مردم جهان تا روز قيامت باشد ، هرحقيقت علمی را قبلا بيان داشته تا انسانها با کشف اين حقايق به اين نقطه اقرار نمايند که قرآن کلام ذاتی است که قبل تجارب اين حقيقت ها را بيان داشته است .
خداي متعال درقرآن کريم ميفرمايد: (21:30) أولم ير الذين كفروا أن السموت والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون[21:30] آيا کافران درک نمي کنند که آسمان و زمين در آغاز به صورت يک توده جامد بود و ما آن را منفجر ساختيم تا موجوديت پيدا کند؟ و هر چيز زنده اي را از آب به وجود آورديم. آيا ايمان مي آورند؟
[21:30] Do the unbelievers not realize that the heaven and the earth used to be one solid mass that we exploded into existence? And from water we made all living things. Would they believe?
در آيه فوق خداي متعال به انفجار اوليه اي که بااراده او باعث ايجاد اسمانها و زمين شد اشاره مي فرمايد. چگونه در زماني که هيچگونه دانشي بجز خرافات درمورد نحوه بوجود آمدن کائنات وجود نداشت ميتوان تصورنمود که بشري يکي از بزرگترين اکتشافات قرن بيستم رابرجهان آشکارسازد؟ نه هر گز. اين آيه سخن يک انسان نبود که صفحه اي از قرآن عظيم را زينت داد. قرآن بجز کلام آن داناي بي ابتدا و بي انتها نيست.
از يک توده گازي شکل تا آسمانها و زمين
در سوره اي که بنام دخان يعني گاز ناميده شده است خداي متعال اشاره به مرحله ابتدائي پيدايش آسمانها و زمين کرده ميفرمايد:
(41:11) ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
[41:11] سپس او به آسمان پرداخت، هنگامي كه هنوز به صورت گاز بود و به آن و زمين گفت: “به وجود بياييد، خواسته يا ناخواسته.” آنها گفتند: “ما با ميل و رغبت مي آييم”.[41:11] Then He turned to the sky, when it was still gas, and said to it, and to the earth, “Come into existence, willingly or unwillingly.” They said, “We come willingly.”
تصوير زير ستاره اي جديد را در حال شکل گيري از گاز و غبار (نبولاNebula )، از بقاياي گازي که منشاء پيدايش کل جهان بوده است نشان مي دهد.
Source: The Space Atlas, Heather and Henbest, p. 50.
در عکس زير سحاب لاگون (Lagoon Nebula) را مي بينيم که ابري از گاز و غبار با قطري معادل 60 سال نوري است.
Source: Horizons, Exploring the Universe, Seeds, plate 9, from Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.
همانطوري که در اشکال فوق نشانداده شده است علم امروزثابت کرده است که ستارگان آسماني از انقباض تودههاي عظيم گاز بوجود مي آيند، پديده اي که در قرآن بوضوح برآن در آيه فوق اشاره شده است.
(4) آسمانها را چه چيزي نگاه داشته است؟
نيروي جاذبه، باذن خداي عالم، عامل نگاهداري آسمانها و زمين است. اين نيرو غيرقابل رويت ا ست ولي همانند ستونهايي استوار موجب نگاهداري آسمانها و زمين و گردش آنها در مدارهاي تعيين شده توسط يکتاخالق جهان مي باشد. به اين پديده بنحو بسيار زيبايي در قرآن مجيد اشاره شده است:
(13:2) الله الذي رفع السموت بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الاءيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون[13:2] خداست كه آسمانها را بدون ستونهايي كه بتوانيد ببينيد، برافراشت، سپس اقتدار را در دست گرفت. او خورشيد و ماه را متعهد كرد؛ هر كدام تا سرآمدي معين (در مدار خود) در گردشند. او همه چيز را تحت كنترل دارد و آيات را توضيح مي دهد، باشد كه درباره ملاقات با پروردگارتان به يقين برسيد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × پنج =