تـعصـب و عواقب ناگوار آن

0 766

تـعصـب و عواقب ناګوار آن
دين مقدس اسلام از هر آنچه سبب بد اخلاقي هاي اجتماعي، اختلاف بين مسلمانان، حسد، بدبيني، و بد گويي ميگردد، مسلمانان را منع نموده است . تعصب به انواع گوناگون آن خواه قومي با شد و يا هم لساني، نژادي، منطقوي و غيره مخالف عقيده اسلامي است . حضرت جبير(رضي الله عنه ) ميفرمايد که پيامبر( صلى الله عليه وسلم) فرمود: کسيکه مردم را به تعصب دعوت ميکند از جمله مانيست، هرکسيکه بخاطرتعصب ميجنگد از مانيست، و هرکسيکه بر علاقه تعصب بميرد از جمله مانيست . اين حديث شريف ثابت ميکند که انسانهاي متعصب از صف فکري و عقدي پيامبر اسلام خارج شده و حضرت شان متعصبان را از امت خويش حساب ننموده است .
يک صحابي از پيامبر (صلى الله عليه وسلم) پرسيد: آيا قوم خود را دوست داشتن تعصب شمرده ميشود ؟ پيامبر (صلى الله عليه وسلم) گفت: نخيرولي تعصب آنست که شخصي درظلم طرفداري قومش راکند. رواه احمد .
هر انساني را الله (جل جلاله ) در يک منطقه خاصي با مشخصات آن منطقه خلق نموده است، اين از طبيعت انساني است که هرکس زادگاه خويش را دوست دارد، با اقارب و ساکنين منطقه خويش محبت دارد، مگر اين دوستي و محبت تازماني مثبت و مقبول است که با معيار عدالت و فکر اسلامي مزين باشد، وبخاطر منطقه در حق و با طل با هم شريک نشوند بلکه هميشه طرفدار حق باشد . فلسفه حقيقي تقسيمات بشر به اقوام و قبايل مختلف از اين آيت مبارک بهتر معلوم ميشود: (يا أيها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اگرمک عند الله اتقاکم) اي مردمان: ما شما را از يک مرد و يک زن خلق نموده، اقوام و قبايل مختلف ساخته ايم تا يکديگر را بشناسيد، بهترين شما به نزد الله متقي ترين شما ست . اصلا معيار افضليت و برتريت در دين مقدس اسلام در تقوا و بردباري ميباشد . چرا اسلام مخالف تعصب است ؟ اگر با ديده ژرف و يا به اصطلاح ديگر با بصيرت به امور نظر اندازي کنيم، ميابيم که زبان، رنگ، منطقه، قريه و غيره از مخلوقات اللهي(جل جلاله)بوده , و بشردرآن حق تصرف ندارد، بگونه مثال اين اراده الله (جل جلاله)است که کسي را در کجا خلق ميکند، ويا هم اورا به چه رنگ، شکل و خصوصياتي آراسته نموده است، زيرا قبل از خلقت به هيچکسي حق داده نشده که کشور، ولايت، قريه، زبان، رنگ، نژاد و غيره امور را اختيار نمايد، همه اختيارات به الله (جل جلاله)تعلق ميگيرد، به اساس اين حقيقت شايسته يک مسلمان مخلص و با اخلاق نيست که با کسي بخاطر منطقهء خاصي تعصب نمايد، زيرا تعصبات قومي و لساني و نژادي در حقيقت مداخله در امور الهي است . همچنان بايد دانست که بودن يک انسان ازيک منطقه نميتواند در خوبي و يا بدي او مؤثر باشد، زيرا آن شخص منطقه اش را اختيار ننموده بلکه اختيار اختيار الهي است .
بگونه مثال هرگاه کسي بگويد که ما نسبت به شما برتريت داريم زيرا ما درمنطقه خوب، با زبان عالي و صورت و رنگ زيبا خلق شده ايم، و شما که اين مواصفات را نداريد مردمان بد و حقير ميباشيد، اين سخنش بدين معناست که الله (جل جلاله)(العياذ بالله) درحق جانب مقابل ظلم نموده,وآنانرا درين منطقه بد خلق نموده است،زيرا اختيار منطقه کارالله(جل جلاله)ميباشد . به همين سان دربرتريت نژاد، زبان، رنگ و غيره اموريکه از اختيار بشر نبوده همين مثال تطبيق ميگردد.بدين علت الله (جل جلاله)برتريت و افضليت انسان را در اموري خلاصه نموده که تحت تصرف انسان است، خود را به اخلاق خوب آراستن، تقوا نمودن، به وطن، هموطنان , ساير بشرخدمت نمودن اموري اند که درجات انسان را عالي نموده، و چنين انسانها افراد بهترجامعه بشري ميباشند.برعکس انسانهاي متعصب و خود خواه در امور الهي که خود شان درآن هيچ سهمي ندارند جاهلانه اختلاف و تعصب ميورزند که اين عملکرد جاهلانهء آنان سبب ميشود که در دنيا منفور ديگران شده وطن ومردم را به اختلافات جاهلانه بکشانند وباوجود ادعاي ايمان از صف پيامبرخود را خارج ميسازند، زيرا پيامبر(صلى الله عليه وسلم )گفته است: کسيکه تعصب ميکند از ما نيست يعني از امت و اتباع من شمرده نميشود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + ده =