اختلاط با نامحرم و پَی‌آمد‌های نا گوار آن بخش سوم

0 435

چند مثال اختلاط و آمیزش ناروا (غیرمشروع):

 1. یک‌جا شدن (ملاقات) زن با پسر کاکا و یا پسر عمه و…
 2. یک‌جا شدن زن با پسر ماما و پسر خاله و…
 3. اختلاط زن با برادر شوهر (ایور)
 4. اختلاط و یک‌جا شدن مرد با خواهر زن خودش
 5. اختلاط برادر رضاعی باخواهران، برادر یا خواهر رضاعی وی.
 6. اختلاط ویک‌جا شدن با نامزد خود قبل از نکاح (ولی یکبار دیدن آن دختر در حضورمحارم به نیت نکاح با وی جایز است).
 7. ایستاد شدن شاه وعروس به پیش‌گاه زنان اجنبی بر تخت یا استیج.
 8. دوستان و اقارب شاه وعروس به پیش‌گاه دیگر زنان نامحرم.
 9. خدمت مردان به واسطه زنان اجنبی وبر عکس خدمت زنان بواسطه مردهای نامحرم چنان‌چه در برخی محافل عروسی وهوتل ها چنین معمول است.
 10. بطور عموم یک‌جا شدن زنان ومردان نا محرم به دلیل آن‌که دل ها صاف است ویا سؤ استفاده از حدیث    “إنما الأعمال بالنیات” هر عمل به نیت تعلق دارد.
 11. تنها نشستن زنان با مردان نامحرم ناروا بوده البته در شریعت برای زن حق برهنه گذاشتن چهره بوده ولی بشرطی‌که از استعمال مواد آرایش و زینت اجتناب شود و احتمال بروز فتنه و فساد وجود نداشته باشد اما امروز این حالت کجاست؟ (یعنی بطور یقین شرط جواز برهنه گذاشتن چهره وجود ندارد وفساد به اوج خود رسیده است) ولی اگر از این حق خود هم تنازل نماید چه بهتر وچه عزت فراوان نصیب وی خواهد شد.
 12. یک‌جا شدن زن ومرد نامحرم به دلیل این‌که از یک قوم وقبیله اند.
 13. در اطاق‌های خواب، استراحت شدن پسران جوان و دختران جوان اگرچه خواهر، برادر وغیره محارم هم باشند.
 14. یک‌جا شدن (نشست و برخواست) دختران مراهق (نوبالغ) بامردها به بهانه این‌که اطفال هستند.
 15. یک‌جا رفتن راننده‌گان با زن نامحرم در یک موتر بدون وجود محارم زن.
 16. سفر زنان به‌غرض اداء نمودن فریضه‌ی حج با نا محرم.
 17. تدریس استادان طبقه اناث در پوهنتون ها، ومکاتب و… به جوانان ذکور ویا برعکس تدریس استادان ذکور برای دختران وزنان (البته در مواقع ضرورت که علما آن‌را به شرایط خاص جواز داده اند مستثنا می‌باشد).
 18. زیست نمودن محصلان مسلمان در خانواده‌های غربی و اروپایی و… که به‌غرض تحصیل بدان‌جا رفته اند.
 19. فرستادن دختران وزنان برای تحصیلات عالی به ممالک بیرونی، به ویژه کشورهای غیر اسلامی، که در حین بازگشت فکر زهرآگین وانحرافی غرب وامثال آن‌را باخود می‌آورند.
 20. یک‌جا نشستن محصلان ذکور واناث در تحصیلات عالی به اسم این‌که درس تجربوی ویا تعلیم عملی و تطبیقی می‌باشد و یا درس‌های مختلط در پوهنتون‌ها، کورس‌ها و غیره اماکن آموزشی.
 21. یک‌جا شدن وآمیزش استادان ذکور پوهنتون‌ها با دختران و محصلین اناث به اسم این‌که تحقیقات علمی، مشوره ها ویا بررسی وسرپرستی مونوگراف آن‌ها را می‌نماید.
 22. یک‌جا شدن برخی از استادان مخصوص (خانه‌گی) در خانه یاکورس‌ها با دختران به بهانه‌ی تدریس.
 23. نشستن در محافل ومجالس ادبی، علمی، ویا مشاعره مختلط زنان ومردان که از طرف ذکور ویا اناث تقدیم می‌شود.
 24. یک‌جا شدن و اختلاط دکتوران ونرس‌های اناث بامردها درشفاخانه ها، بدون ضرورت ویا دکتوران ذکور با زنان.
 25. اختلاط یا آمیزش دکتوران ذکور واناث.
 26. دیدن داکتر مرد، مریض زن را بدون موجودیت محرم شرعی.
 27. بدون ضرورت چهره زن را به دکتور اجنبی (نامحرم) نمایان ساختن ویا در صورت موجودیت دکتور زن رفتن به داکتر مرد.
 28. یک‌جا شدن یا اختلاط زنان ومردان در یک محل در برخی پروگرام‌های استقبالیه ومشایعت و…
 29. کار کردن مختلط زنان ومردها در لابراتوارها ویا درملتون‌ها، به دلیل این‌که ضرورت کار است.
 30. یک‌جا شدن زنان ومردها دربرخی پارک‌ها، کلپ‌ها ودیگر جاهای تفریحی، به دلیل این‌که این روز خانواده است.
 31. یک‌جا شدن زنان ومردان نا محرم در برخی هوتل‌ها یا رستورانت‌ها یا در محل فامیلی.
 32. تنها بودن زن ها با دُکان‌دار و… در دُکان‌ها، فروش‌گاه‌ها، شرکت‌های خرید وفروش وغیره.
 33. استخدام نمودن مزدورها ویا درایور(راننده)ها در امورات داخلی خانه که باعث اختلاط و آمیزش با زن‌ها می‌گردد.
 34. آن‌عده زنان که درخانه‌های نامحرم مزدوری می‌نمایند.
 35. استقبال توسط زن، دوستان شوهر وغیره محارم را در غیاب آن‌ها ویا در حضورشان.
 36. سفر نمودن زن به تنهایی (بدون محارم) در موترها طیاره‌ها وغیره…
 37. گشت وگذار زن بدون محرم شرعی در بازارها، وغیره اماکن تجارتی…
 38. گرفتن عکس، فلم‌برداری و… زن، توسط نامحرم.
 39. اختلاط ویک‌جا شدن زنان ومردان دربرخی پروگرام‌های بدعتی، مانند پروگرام مولود شریف، عروسی، شب متبرک، زیارت‌ها وغیره… به عنوان این‌که این امری‌ست از امور دین مبین اسلام حال‌آن‌که اسلام از آن بی‌زار بوده است.
 40. اختلاط زن بامرد در برخی جاهای مؤقتی مانند لفت‌ها، دفاتر، کلنیک‌ها وغیره. به مثل این اشکال، صورت‌های دیگر اختلاط و آمیزش نامشروع هم وجود دارد که اجتناب از آن، وجیبه‌ی هر فرد مسلمان، زن باشد یا مرد، می‌باشد.

پس ای خواهر مسلمان!
ازخلوت، اختلاط، آمیزش، برهنه‌گی (بی حجابی)، گشت و گذار وبیرون رفتن از خانه بدون ضرورت خود داری کن وبترس ازین آفات مهلک، زیرا، این عوامل باپدیده‌ی زِنا، دوستان جدایی نا پذیر اند ولازم وملزوم یک‌دیگر اند که جدایی آن کاری‌ست بسیار مشکل.
بدان خواهرم!
خداوند(ج) ترا از بدی‌ها وآفات در امان داشته باشد و عفت و پرده نشینی را نصیب تان فرماید زیرا پرده و حجاب و پنهان نمودن بهترین دوست عفت وپاک‌دامنی است. کدام معیار وحدود را که شریعت برای مردها و زن‌ها تعین  نموده است یگانه راه نجات از فتنه ها و شرمنده‌گی و حفاظت آن‌هاست.
پس برتوست ای خواهر مسلمان که از خداوند(ج) هراس داشته وخود را به آن حجاب شرعی زینت دهی که مانع بروز فتنه می‌شود طوری‌که هیچ قسمت بدنت به مردهای بیگانه آشکار نگردد.

اختلاط با نامحرم و پَی‌آمد‌های نا گوار آن بخش چهارم


تهیه کننده: نورالله کوثر
ویرایش: وسیم احمد ادیب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + هفت =