آداب غذا خوردن رسول الله (ص)

0 541

آداب غذا خوردن
ازجمله فرقهاي كه ميان انسان وحيوان وجود دارد يكي درخوردن تفاوت وفرق زياد دارد، مهم فقط آداب خوردن است كه حضرت محمد «ص» در ذيل به آنها اشاره كردند وفرمودند:
كسيكه بطريقه سنتهاي من زندگي كند او را الله «ج» هدايت ميكند ونيز خداوند «ج» غذاخوردن مومن راكه از سنت من پيروي كند جزعبادات بحساب ميآورد، پس اي مومن درهمه حالات (گفتار ،كردار و رفتار) پيروي ازسنت كن تا الله «ج» آنها را جزء عبادات قبول كند.

آداب غذا خوردن رسول الله (ص)

آداب غذا خوردن١- قبل از شروع غذابايد دستهاي خود را بشوييد چون اگردستهاي خود رانشوييد وغذا بخوريد، اين كارباعث بيماري خود شما و تنفركساني ميشود كه باشما سريك سفره غذاميخورند ونيزاگربا وضوء باشيد بهتراست وهمچنين بعد ازشستن دستهاي خود ( قبل ازشروع غذا) دستهاي خود رابا دستمال خشك نكنيد زيرا ممكن است آلوده گيهاي دستمال دستهاي شما را آلوده كند و بعد اين آلوده گيها همراه غذا به شكم شما رفته بيماري ايجاد كند.
٢- قبـل از شروع غذا بايد بسم الله بگوييد چون اگر بدون بسم الله .. غذا بخوريد شيطان با شما شريك ميشود و نيز دعايي ديگري كه مبارك در وقت غذا خوردن فرمودند (اللهم بارك لنا فيما رزقتنا و قناعذاب النار) ترجمه: بارالها در روزي ما بركت عنايت كن وما را ازعذاب جهنم نجات بده. ولي اگركسي در اول اين دعاها را فراموش كرد، بايد در وسط غذا بگويد ترجمه : بنام خدا غذا ميخورم از اول وآخر.
٣- بدست راست غذا بخوريد زيرا شيطان بدست چپ غذا ميخورد.
٤- سنت است كه بايد با سه انگشت غذا بخوريد.
٥- بايد ازكنارغذا ، غذا را خورد، نه از وسط غذا زيرا مبارك فرمودند : بركت در وسط غذا نازل ميشود پس ازكنار پشقاب غذا بخوريد نه از وسط تا مانع بركت نشويد.
٦- اگر دو يا چند نفراز يك ظرف غذا ميخورند، هركدام بايد ازجـلو خودش بخورد و دستش را اينسو وآنسو به سمت ديگران دراز نكند زيرا اين كار باعث تنفرو دل بدي ديگران ميگردد.
٧- هيچگاه به غذاعـيب نگيريد كه بگوييد اين غذا خوب نيست خام است ويا من اين غذا را دوست ندارم.
٨- هيچگاه بر پهلو و دراز كشيده غذا نخوريد زيرا اينگونه غذا خوردن براي سلامتي و تندرستي بدن شما مضر است و اين كار از اوصاف متكبران است.
٩- در صورت امكان سر يك سفره و مشتركاً غذا بخوريد چون در كنار يك سفره و مشتركاً غذا خوردن بركت الله «ج» را جلب ميكند و وقتي بركت درغذا بود انسان زود سير ميشود و سنت است كه غذا را روي زمين بخوريم.
١٠- شكر و سپاس الله «ج» را بعد از تمام شدن غذا بايد اينگونه بگوييم ( الحمد الله ) و يا دعايي ديگري كه حضرت رسول الله «ص» فرمودند (الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمين)
ترجمه: خدايي را سپاس ميگويم كه ما را آب داد، ما را غذا داد و ما را از مسلمانان گردانيد.
١١- بعد ازغذا خوردن بايد اول دستها و بعد دهن رابا آب بشويد وبا دستمال خشك كنيد. (سفارشات رسول الله «ص»جلد دوم).
١٢- طريقه نشستن درهنگام غذاخوردن بايد رعايت شود (روي پاي چپ بنشيند و پاي راست راقايم نگهدارید ويا دو زانومانند حالت نسشتن درتحيات بنشيند وبه هيچ جيزخود راتكيه ندهيد) وهيچوقت نبايد ايستاده غذا را بخوريد ( چون مشابهت به يهود و نصاري ميشود).
١٣- بموقع غذا خوردن بطرف لقمه و دهن ديگران نگاه نكنيد كه بي ادبي است.
١٤- از اندازه بيشتر نخوريد زيرا زياد خوردن براي عقل وجسم مضراست و ازعادات حيوانات بشمار ميرود ونيزسبب غفلت انسان ميشود.
١٥- كوشش شود درصورت امكان غذا رابا اندك نمك آغازكنيد وبا اندك نمك تمام كنيد زيرا ( الله«ج» با حكمت نمك كم هفتاد مرض را ازشما دور ميكند).
١٦- نان را در سفره نبايد تكه تكه كرد( كه موجب اسراف ميشود) ناني كه نميخوريد چربش نكنيد ( تابعد بتوانيد از آن استفاده نمايد) و دستان خود را با نان پاك نكنيد كه بي احترامي به طعام ميشود چون بي احترامي و اسراف ازعادت متكــــــبران است.
١٧- غذا را زياد داغ نخوريد زيرا به دندانها و ديگراعضايي داخلي بدن شما صدمه ميزند.
١٨- غذا را وقت گذاشتن در دهان خوب بجويد تا راحت هضم شود وبا عجله غذانخوريد بگذاريد لقمه اول از دهان شما تمام شودباز لقمه دوم را برداريد.
١٩- از حركاتيكه سبب دل بدي اهل مجلس ميشود كاملا خوداري كنيد مانند( بيني كش كردن، در وقت جويدن غذاصداي آنرابلند كردن، دست آلوده به غذارادر كاسه تكان دادن ويا دهن خود رابالاي كاسه گرفتن… ) .( راه بهشت).
٢٠- شكم خود را برسه حصه تقسيم كنيد يك حصه را بخوريد يك حصه را بنوشيد و يك حصه را براي تنفس بگذاريد. ( اخلاق محمدي ).
٢١- لقمه شما در وقت غذاخوردن نبايد بزرگ باشد بلكه لقمه بايد به اندازه دهن باشد. ( آداب و سنن زندگي ).
٢٢- با كفشها غذا نخوريد بلكه بايد در وقت خوردن غذا كفشها را از پا بيرون كنيد.
٢٣- كسيكه غذا ميخورد بايد چنين نيت كند كه من اين طعام را ميخورم تا توفيق عبادت الله «ج» را در وجود خود ميسرسازم.
٢٤- در وقت غذا خوردن حرف نزنيد و اگرهم حرف ميزنيد حرف خوشي بگويد بلكه از ياد آوري حوادث غم انگيز پرهيز كنيد.
منبع: شبکه جهانی کلمه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × یک =