برنامه زندگی یک مسلمان

0 542

برنامه زندگی یک مسلمان

برنامه زندگی یک مسلمان

  • برنامه زندگی یک مسلمان
  • تالیف
  • د/ صالح بن عبدالله الصیاح
  • ترجمه
  • عبدالحسیب”منیب”

برنامه زندگی روزمرۀ یک مسلمان

1-اعمال همه روزه که موجب ثواب های زیاد می باشد.

اعمال نیک

فضیلت وبرکت آن

(1) اذکارمربوط أذان که چهارنوع می باشد.

دخول جنة,مغفرة گناهان,واجب شدن شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم

(2) سپس وضوء گرفتن به شکل درست, واستعمال مسواک درحین مضمضه.

سبب ریختن گناهان ازجسد, مغفرة گناهان سابقه, ومسواک سبب پاکی دهن ورضای الله عزوجل می گردد

(3) بعد ازوضوء کلمات ذیل را بخواند: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

دروازه های هشتگانۀ جنت بروی آن باز می گردد, وکسیکه بعد ازوضوء به حضور قلب دو رکعت نماز بخواند جنت برایش واجب می گردد.

(4) سپس به آرامی ووقار غرض ادای نماز بسوی مسجد راهی شود.

نماز جماعت بالای نمازتنها گذار 25 درجه فضیلت دارد, ودربرابر هرقدمی که بسوی مسجد می نهد یک گناه وی محو میگردد ویک درجۀ وی بلند میشود, وبزرگترین مسلمانها ازنگاه اجر وثواب کسی میباشد که خانۀ وی ازمسجد دور باشد.

(5) به مسجد وقت رفته تا ازجملۀ انتظارکننده گان نماز محسوب گردد.

اگر مسلمانها ثواب وقت رفتن به مسجد را می فهمیدند ازهمدیگربه مسجد رفتن سبقت میکردند,انتظارکشیدن یک مسلمان درمسجد برای نماز درحکم نماز است.{حدیث}

(6) درحین داخل شدن به مسجد این دعاء را بخواند: اللهم افتح لي أبواب رحمتك, بعد ازداخل شدن به مسجد دورکعت تحیة المسجد را ادا نماید{درصورت امکان کوشش نماید تا این نماز را درصف اول بخواند}.

(1)اگر مسلمانها ثواب صف اول را می دانستند وبدون قرعه انداختن برایشان میسر نمی شد هرآیینه جهت بدست آوردن آن قرعه می انداختند, (2)بهترین صفهای مردها صفهای اول است وبد تر آن صفهای آخر است,(3) ورسول الله صلی الله علیه وسلم برای صف اول سه دفعه وبرای صف دوم یک دفعه دعاء نموده, وفرموده که: الله تعالی وفرشته ها به صف اول صلاة {درود}می فرستند.

(7) پابندی نمودن به سنت های رواتب که قبل ازنمازها ی فرض ویابعد ازان خوانده میشود, واگر احیانا به اساس کدام عذر ترک شود دروقت فرصت قضاء آن آورده شود, و بخصوص نماز وتر ودورکعت سنت صبح را هیچگاه درسفر وحضر ترک ننماید.

سنت های رواتب قرار ذیل میباشد:4 رکعت قبل ازنماز ظهر و2 رکعت بعد ازآن, 2 رکعت بعد ازنمازشام, 2 رکعت بعد از نماز خفتن, 2 رکعت قبل از نماز صبح.

درحدیث شریف آمده است: هر مسلمانی که هر روز دوازده رکعت نفل را علا وه از نماز فرض میخواند الله عزوجل یک خانه را برای وی درجنت بناء میکند.

(8) اذکار بعد از نماز را بخواند.

استغفرالله 3 مرتبه, اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, آیة الکرسی 1 مرتبه, سورتهای: اخلاص , الفلق , الناس

بعد از هر نمازفرض 1 مرتبه وبعد ازنماز صبح وشام 3 مرتبه.

سبحان الله 33 مرتبه , الحمدلله 33مرتبه , الله أکبر 34 مرتبه.

اجر هریکی ازین  اذکار خیلی بزرگ است به خاطر معلومات زیاد به کتابهای حدیث مراجعه شود.

درحین خروج ازمسجد دعاء ذیل خوانده شود:

اللهم انی اسئلک من فضلک

(9) در طول هر ماه اقلا یک مرتبه قرآنکریم را ختم نماید, که همه روزه یک جزء {پاره}تلاوت شود.

رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض صحابه را به همین کار توصیه نموده اند, وفرموده: که شما قرآنکریم را بخوانید, زیرا که قرآنکریم در روز قیامت برای کسانکه اور امیخواند شفاعت می نماید.

(10) برنامه حفظ و فهم ترجمه   وتفسیر قرآنکریم.

همه روزه پنچ سطراز قرآنکریم باید حفظ شود, و وقت مناسب به خاطر حفظ بعد ازنماز صبح میباشد, وهمین آیات حفظ شده در نمازها تکرار شود, وهمزمان به خاطر فهم معانی آن آیات به یکی از تفاسیر مراجعه شود.

برنامه های بعد ازبیدارشدن ازخواب تا نماز خفتن

(1) بعد ازبیدارشدن این دعاء خوانده شود: الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

درصورتیکه مسلمان بعد از بید ارشدن ذکر الله را نماید گره های سه گانه شیطان بازمیشود وآن شخص تازه, شاداب وخوش نفس میگردد ودرصورت نه کردن ذکر انسان خبیث النفس وتنبل میگردد.

(2) مسواک زند (3) وضوء نماید(4) نماز را ادا نماید.

(5)بعد از تکمیل نمودن اذکار نماز صبح اذکار مسنونۀ صبح خوانده شود.

در مورد اذکار صبح به کتابهای اذکار مسنونه مراجعه شود.

(6) بعد از نماز صبح تا برآمدن آفتاب درمسجد درنگ کردن.

همین روش رسول الله صلی الله علیه وسلم بود.

(7) نماز ضحی{چاشت}خوانده شود که اقل آن دو رکعت می باشد, واز برآمدن آفتاب تا قبیل استواء وقت آن می باشد.

همین نماز ضحی به جای آن صدقۀ که دربرابر 360 مفصل هرانسان بالای وی لازم می گردد کفایت می کند. وهمین نماز درحدیث دیگر به نام صلاة الاوابین نیز یاد شده.

(8) قبل ازنماز ظهر قیلوله نمودن{خوابیدن}بعدا نماز ظهر را باجماعت خواندن.

(9) نماز عصر را باجماعت خواندن(10)نمازشام را باجماعت خواندن

(11) بعد ازنماز شام اذکار شام را خواندن.

در مورد اذکار شام به کتابهای اذکار مسنونه مراجعه شود.

برنامه ازنمازخفتن تا نماز صبح

(1)بعد از نماز خفتن حد اقل 15 دقیقه با اهل وفامیل خویش یک جلسه ایمانی را داشتن,وهدف از این جلسه باید یا تقدیم نمودن یک درس ازیک کتاب مشخص یا موعظه یاهم مسابقه ثقافتی دربین اولا د باشد.

این کار در طول هفته باید سه مرتبه تکرار شود.

(2)سلام دادن به والدین یا مباشرة یا از طریق تلفون.

این کار ازجمله انواع بر ونیکی با والدین بحساب می آید.

(3) قبل ازخواب شدن حد اقل 20 دقیقه مطالعه نمودن یکی ازکتابهای مفید.

به توسط این کار یک مسلمان درجه طلب علم را کمائی میکند, که فضیلت بسیار زیاد دارد.

(4) وقت خواب شدن, باوضوء , به پهلوی راست خواب نمودن, واذکار خواب را خواندن, وهمزمان تصور مرگ را کردن .

درمورد اذکار خواب به کتابهای اذکارمراجعه شود, واین اعمال ذکر شده برای یک مسلمان سبب حیات قلب واستمرار در اعمال صالحه میگردد.

(5) قیام اللیل و وتر: واین عملی است که به آن بسیار تاکید شده وحتی درحین سفر هم باید ترک نه شود, و وقت آن بعد از نماز خفتن تا طلوع صبح صادق میباشد.

بهترین نماز بعد از نماز فرض قیام اللیل یعنی نماز تهجد است.

کسی که مطمئن باشد که به خاطر نماز تهجد بیدار شده میتواند وتر خود را باید در اول شب نخواند, وکسی که از بیدار شدن مطمئن نباشد قبل از خواب شدن باید وتر خود بخواند.

(6) بعد از قیام اللیل ونماز وترحد اقل برای 5 دقیقه با نفس خویش محاسبه کردن, ودر صورت ترک فرائض یا ارتکاب کدام گناه به اخلاص توبه نمودن.

الله عزوجل می فرماید: باید فکر بکند هرنفس که به خاطر فردا{قیامت}چه عملی را پیش ازخود روان کرده.

وعمررضی الله عنه فرموده: قبل ازین که باشما محاسبه شود باخود محاسبه نمایید, وقبل ازین که اعمال تان وزن کرده شود شما اعمال خود راوزن کنید.

برنامه ایمانی هفته وار (روز جمعه)

(1) غسل کردن(2) استعمال مسواک(3) استعمال خوشبوئی(4) پوشیدن کالای پاک(5)پیاده رفتن به نماز جمعه

غسل روز جمعه بالای هر مسلمان بالغ واجب است(حدیث) وباید مسواک را استعمال نماید, وخوشبوئی را استعمال نماید اگرمیسر بود, واززیباترین کالای خویش بپوشد.(حدیث) وکسیکه غسل بکند وبه نماز جمعه برود و به اندازه توان خویش نماز بخواند وخطبه جمعه را استماع نماید باز نماز جمعه را بخواند گناهای را که دربین هردو جمعه مرتکب شده و گناهای سه روز دیگر را برای وی بخشیده میشود.

(6) وقت رفتن به نمازجمعه, حد اقل 15 دقیقه قبل از داخل شدن امام به مسجد, پس از درآمدن به مسجد به اندازهۀ نشاط خودنماز خواندن که از دو رکعت باید کم نباشد.

بر هر دروازۀ مسجد ملائکه مقرر می باشند که نامهای کسانی را نوشته میکنند که به نماز جمعه وقت حاضر میشوند, پس وقتیکه امام می نشیند صحیفه ها{نامه های}خود رامی بندند وبه خطبه استماع مینمایند.{حدیث}

(7) خواندن سوره کهف در روز جمعه.

وکسیکه 10 آیت اول سورت کهف را حفظ نماید از فتنۀ دجال نگاه می گردد.

ابوسعید خدری رضی الله عنه فرموده:کسیکه سورة کهف رادرروز جمعه تلاوت نماید دربین دوجمعه یک روشنی برایش حاصل می شود.

(8) سنت بعدی نماز جمعه را اگر درمسجد ادا می نماید 4 رکعت بخواند, واگر در خانه می خواند 2 رکعت بخواند.

ازشما کسیکه بعد از جمعه نماز میخواند 4 رکعت بخواند.{حدیث}

رسول الله صلی الله علیه وسلم  بعد از نماز جمعه دورکعت را درخانۀ خود میخواند.

(9) بعد از نماز جمعه که از مسجد برآید ذکر الله را به کثرت نماید.

الله تعالی فرموده: وقتیکه نماز تمام میشود پس در زمین الله تیت شوید ورزق الله را طلب نمایید, والله را به کثرت یاد نمایید تاکه رستگار شوید.

(10) درروزجمعه درود را به کثرت گفتن.

شما درود را بالای من به کثرت بفرستید , زیرا درود شما به ما پیش کرده میشود.{حدیث}

(11) دعاء کردن درساعت اجابت که به قول راجح اخرین لحظات وقت دیگرازروز جمعه می باشد.

در روز جمعه ساعتی است که هیچ مسلمان به آن برنمی خورد که درآن ساعت کدام خیری را از الله تعالی طلب نماید مگر الله تعالی آن خیر را برایش میدهد. {حدیث}

(12) زیارت قبرستان ها جهت عبرت گرفتن , در جنازه های مسلمین اشتراک نمودن.{حد اقل هفته یک دفعه}

شما به قبرستان ها بروید زیرا این کار سبب تذکر مرگ می شود. {حدیث}

کسیکه نماز جنازه را بخواند برایش یک قیراط ازثواب است واگر در دفن کردن آن نیز اشتراک نماید برایش دو قیراط از ثواب است. ودوقیراط برابردو کوه بزرگ می باشد. {حدیث}

(13) صله رحمی کردن با خویشاوندان توسط رفتن پیش آنها یا تلفون نمودن وهمچنان ملاقاتها داشتن با برادران دینی وعقیدتی خویش

کسیکه فراخی رزق وتاخیر شدن اجل خود را خوش دارد به خویشاوندان خود صله رحمی نماید. {حدیث}

برنامه های سالانۀ ایمانی وتربیتی

(1) در ماه محرم المحرام

زیاد روزه گرفتن دراین ماه بخصوص در روز عاشوراء  که روز دهم این ماه می باشد, البته به خاطر مخالفت با یهود روز نهم آن نیز روزه گرفته شود.

بهترین روزه ها بعد از روزه رمضان روزه ماه الله یعنی محرم است. {حدیث}

روزۀ عاشوراء گناهای یک سال گذشته را محو می کند. {حدیث}

(2) ماه رمضان المبارک

(1) باساس ایمان روزه گرفتن رمضان (2) عمره گرفتن درآن که ثواب آن برابر حج میباشد.(3) تراویح نمودن باجماعت که برابر قیام کل شب میباشد.(4) اعتکاف نمودن درآن بخصوص در دهۀ آن.(5) تلاش نمودن شب قدر درین ماه )(6) به کثرت صدقه دادن درآن(7) زکات فرضی دادن (8) ختم نمودن قرآن کریم در طول هر هفتۀ آن یا اقلا درطول دو هفتۀ آن(9) افطاری دادن به روزه دار.(10) صدقه فطر دادن قبل ازنماز عید, یا قبل از نماز عید به یک روز یا دو روز .

کسیکه روزۀ ماه رمضان را به اساس ایمان و طلب ثواب می گیرد

ویا قیام شبهای رمضان را به اساس ایمان و طلب ثواب می کند یاقیام شب قدر را به اساس ایمان و طلب ثواب می کند گناهای گذشته برایش بخشیده میشود.{حدیث}

کسیکه به روزه دار افطاری بدهد برای آن برا بر شخص روزه دار اجر وثواب نوشته میگردد.

(3) ماه شوال المکرم

(1)در شب عید تکبیرات ذیل رابه جهر گفتن :الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد{واین عمل ازغروب آفتاب شب عیدآغازو تا به تکبیرگفتن امام ادامه می یابد}

(2) اداء کردن نماز عید, وسنت است که قبل ازبرآمدن به نمازعید فطر خرماهای طاق را بخورد, وراه پس آمدن به خانه را تغییر نماید.

(3)  بعد ازروزعید 6 روز شوال را روزه گرفتن که برابر روزه تمام عمر ثواب دارد.

(4) دهۀ اول ذوالحجة وأیام تشریق از1 تا 12

(1) حج وعمره.

یک عمره تا عمرۀ دیگر سبب محو گناهانی می گردد که دربین هردوواقع شده باشد, وازحج مبرور بجز ازجنت پاداش دیگر نمی باشد.

(2) به کثرت انجام دادن اعمال صالحه مانند نماز, روزه, ذکرو….

نيست هيچ روزی از روزها که عمل صالح درآن به نزد الله عزوجل محبوب تر باشد نسبت این روزهای ده گانه صحابه گفتند: که آیا جهاد در راه الله هم برابر این اعمال نیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: جهاد هم برابر این اعمال نیست مگر (جهاد) آن کسی که به جان ومال خود برآید وهیچ یکی ازانها را پس برنگرداند.{حدیث}

(3) گفتن تکبیرات از قبیل

(1)تکبیرات مطلقه درتمام اوقات این روزها(2)تکبیرات تشریق که به قول راجح وقت آن بعد از نماز صبح روز عرفه آغازو به نمازعصرروز چهارم پایان می یابد (3) تکبیرات عید أضحی.

(4) روزه گرفتن روز عرفه(9 ذوالحجة)

گناهان یک سال گذشته وبعدی رامحومی کند.{حدیث}

(5) قربانی کردن:

(1)کسی که ارادۀ قربانی راداشته باشد باید تا انجام دادن عمل قربانی موهای بدن وناخنهای خودرا نگیرد{حدیث}

(2) وقت قربانی بعد ازنماز عید اضحی آغاز وتا روز چهارم عید پایان می یابد.(3) گوشت قربانی بهتر است که به سه حصه تقسیم شود, که یک حصۀ آن را صدقه وازدو حصۀ متباقی آن بخورد وبه اقارب خود هدیه نماید.

برنامۀ ایمانی یک ماهه

(1) سه روزروزه گرفتن ازهر ماه

وبهتراست که ایام بیض یعنی روزهای 15,14,13هرماه باشد

(2) روزه گرفتن روزهای دوشنبه وپنجشنه

رسول الله به این کار مداومت کرده وبه اصحاب خود به این کار وصیت کرده.

(2) در طول هرماه اقلا یک بار ختم قرآن کریم

رسول الله بعض صحابۀ خود را به این کار توصیه نموده.

(3) انجام دادن سنتهای فطرت که عبارت از(تراشیدن موی زیرناف, گرفتن ناخنها,کندن موی زیر بغل, گرفتن بروت).

انس بن مالک می فرماید: که رسول الله صلی الله علیه وسلم دراین مورد به ما توصیه کرده بود که از چهل روز بیشتر این چیزها را نگذاریم.

اعمال زندگی دائمی یک مسلمان

(1) ازیک مسلمان هر عملش باید به خاطر بدست آوردن رضای الله وبالآخره آمادگی گرفتن به خاطر سفر طولانی آخرت باشد.

(2) یک شخص مسلمان باید درطول زندگی خود ازجملۀ انصار دین الله باشد, واین هدف توسط دعوت الی الله, امر بالمعروف ونهی ازمنکر, توزیع نمودن کست ها وسی دی های اسلامی, پخش نمودن کتابها ومجلات اسلامی وکومک نمودن مالی ,جانی وغیره با آن جمعیتهای که درین راسته کارمی کنند بدست آورده می شود.

(3) انجام دادن اعمال صالحۀ که بعد ازمرگ انسان هم اجروثواب آن جاری می ماند.رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده: وقتیکه انسان می میرد سلسۀ عمل او قطع می گردد مگر ازسه چیز ثوابش بعد ازمرگ هم برایش می رسد. صدقه جاریه, اولاد صالح وعلمی که مردم ازآن نفع می گیرد.

(4) برادرکم ازآن گناهانی که دربین مردم عام شده اجتناب بکن  که ازآن جمله گناهان ذیل می باشد: سودخوردن, غیبت کردن, سخن چینی , ترک نماز باجماعت, شنیدن موسیقی, کشیدن نسواروسگریت, تراشیدن یا کوتاه نمودن ریش, اسبال در ازار ونظر کردن به زنهای نامحرم.

از ترجمه و تحریر این رساله به توفیق الله تعالی به روز عاشواء فارغ گردیدم.   عبدالحسیب “منیب”

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 12 =